• Košík zatím neobsahuje žádné zboží.

Nákupní řád a obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zentai.cz. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Bonovo s.r.o, se sídlem: Žižkova 968, Přelouč 535 01.  IČ: 06419356 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40228, dne 8.9.2017. Telefon: +420 608 125 647 a +420 608 205 031. Email: info@zentai.cz. Kontaktní adresa provozovny: Bonovo s.r.o., Žižkova 968, 535 01 Přelouč. Provozní doba: PO-PÁ: 8:00 - 18:00, dále dle osobní dohody.

 2. Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 3. Uzavření smlouvy

  Prodávající obdrží od kupujícího návrh smlouvy (objednávku), kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Až poté co vaši objednávku potvrdíme - je smlouva uzavřena.

  Smlouva se uzavírá v jazyce českém, pro zahraniční zákazníky v jazyce anglickém a pokud nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna archivace a reprodukce kupujícím.

  Na žádost kupujícího mu bude za manipulační poplatek 100,- Kč kopie smlouvy (objednávka a potvrzení) zaslána poštou, pro případ, že kupující požaduje fyzické vyhotovení smlouvy. Jako doklad o uzavřené smlouvě jinak slouží odeslaná objednávka a její následné potvrzení ze strany prodávajícího, případně další relevantní dokumenty svědčící o uzavření smlouvy (faktura apod.)

 4. Původ zboží
  Veškeré zboží, nabízené na našich stránkách www.zentai.cz, je vyrobeno – ušito v zemi mimo Evropskou unii, v HongKongu. Veškeré zboží je první jakosti s dvojí výstupní kontrolou. Naše firma nabízí svým zákazníkům pouze zboží ve 100% kvalitě. Důležité upozornění: Barevné provedení produktů na našem e-shopu, je ovlivněno nastavením Vašeho monitoru. ! Může být nepatrně odlišné od realného vzhledu ! 
 5. Informace o zboží

  Veškeré údaje a obrázky zboží, prezentované na našich stránkách www.zentai.cz, jsou převzaty z prezentací dodavatelů zboží. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po celou dobu platnosti nabídky. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách www.zentai.cz., tedy závazné pouze do této míry.

  Pokud si chcete nějakou informaci o zboží potvrdit, nebo upřesnit, můžete nám zavolat na 608 125 647. My Vám informace poskytneme, případně zjistíme podrobnosti k danému výrobku, abyste mohli získat aktuální a přesné informace. V žádném případě se tak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat o vlastnostech nabízeného zboží.

 6. Záruka zboží

  Na veškeré zboží nabízené na našich stránkách se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.

  V souladu s § 620 odst. 3 občanského zákoníku, slouží jako podklad pro uznání záruky stejně, jako v zemích EU pořizovací doklad – faktura. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

 7. Reklamace zboží

  V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak podle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy
  , ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční lhůty v důsledku nesprávně určené velikosti (shrnování, rolování), nesprávného ošetřování výrobku a nedodržování návodu na používání výrobků, nebo opotřebením způsobeným obvyklým užíváním. Mechanické poškození výrobku (protržení) nelze uznat jako reklamaci!!!

  Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud : 

  Z výše uvedených informací vyplývá, že Lycra jako materiál hůře odolává slunečnímu světlu, přímému sálajícímu teplu, chemickým látkám jako např. chlór a nebo látkám obsaženým v opalovacích popř. tělových krémech. Vydrží bez problémů i ve slané, chlorované vodě, ale vždy je třeba výrobek důkladně umýt pod tekoucí vodou.

  Zentai Obleky z materiálu Lycra, Spandex a Nylon, prát ve vlažné vodě do 40°C, mohou se vyprat i v pračce na krátký program do 40°C. Neždímat, jen lehce promačkat a nechat volně vyvěšené do úplného uschnutí. Nesušit extrémně na přímému slunci.

  Postup při reklamaci :
  Pokud byl oblek ušit, nebo vyroben dle rozměrů zákazníka a rozměry neodpovídají zadaným rozměrům při objednávce, postupujte prosím následovně:
  K problémové partii přiložte prosím metr a vyfoťte nám důkaz o neodpovídajícím rozměru. fotografii nebo i více fotografií pošlete prostřednictvím e-mailu na info@zentai.cz. Toto prosím učiňte neprodleně po převzetí a vyzkoušení obleku. Poté Vás budeme ihned zpětně kontaktovat a navrhneme nejrychlejší postup nápravy. Nejčastější návrh v případech chybného ušití dle rozměrů, je objednání nového obleku.

  Kontaktovat nás můžete i telefonicky na 608 125 647 - p. Novotný Miroslav.

  Poškozené zboží zašlete jako doporučený balík (doporučujeme pojistit na částku kupní ceny) na naši adresu: Bonovo s.r.o., Žižkova 968, 535 01 Přelouč.

  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, vzhledem k zakázkovému ušití a času potřebného pro tento úkon.
  • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným u detailu produktu.
  • Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými u popisu produktu. Zejména pak používáním nevhodných nebo výslovně zakázaných pracích prostředků na bázi chlóru.
 8. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech:  
  Zboží se přestalo vyrábět, nebo dodávat do ČR.
  U zboží označeného jako AKČNÍ NABÍDKA, nebo s dovětkem DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB , kdy je koncová cena a dostupnost časově omezena
   
 9. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

  Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladlu, že oblečení bylo objednáno z již existující nabídky, aniž by přispěl nějakým vlastním specifickým pokynem k finální podobě objednaného zboží. V našem obchodu platí toto právo pouze pro kategorii Nylon. Obleky z ostatních kategorií jsou vyráběny zakázkově , tedy dle rozměrů, přání a požadavků zákazníků. 
  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle prostřednictvím emailu, nebo dopisem doručovaným Českou poštou, nebo předá osobně a to  ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na účet, který kupující uvede v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě do 14 dnů, je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky poškození. Pro rychlé a bezproblémové vyřízení odstoupení od smlouvy, je kupujícímu doporučeno zaslat zboží na adresu Bonovo s.r.o, Žižkova 968, 535 01 Přelouč. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztráty v průběhu přepravy. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

  Oblečení které bylo vyrobeno či upraveno podle specifického zadání spotřebitele a je tak de facto vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi - není možné vrátit bez udání důvodů. Každý model oblečení na Zentai.cz, je unikátní a je šitý nebo lepený dle dodaných rozměrů zákazníků a dle všech jejich stylových požadavků. 
  V případě úhrady zálohy na zakázkovou výrobu, není povinen Zentai.cz  tuto zálohu vrátit zákazníkovi (může tak učinit, pouze ve vyjímečných případech, kdy univerzální rozměry dávají předpoklad a neději na prodej dalším zákazníkům). Toto rozhodnutí je vždy na Zentai.cz.
  Každý zákazník bere odesláním objednávky na vědomí, že je zodpovědný za nabrané a odeslané míry své postavy. 

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy (představuje výjimku z práva odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku), pokud je zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám . Tato vyjímka je upravena v § 1837 písm. d) občanského zákoníku. Zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele blíže vymezuje článek 2 směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů jako „zboží, které není prefabrikováno a které je vyrobeno na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele“. 49. bod odůvodnění směrnice uvádí jako příklad zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo zboží jednoznačně přizpůsobeného osobním potřebám, u kterého spotřebitel uvádí požadavky (rozměry) nebo si vyžádal konkrétní vlastnosti (umístění zipu, otvorů apod.), pak můžeme hovořit o zboží, které je v zásadě jedinečné a bylo vyrobeno podle individuálních přání a požadavků uvedených spotřebitelem.

   

Doprava zdarma

při nákupu nad 10.000 Kč
 

kupóny se slevou 10%

Pro všechny nově registrované
 

+420 608 125 647

Podpora 24 hodin denně